Thailand visa requirements  |  Cambodia

"តម្រូវការទិដ្ឋាការថៃសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា។"

Updated 1 month ago at Sat, Jun 01, 2024
Visas  |  Requirements  |  Demographics  |  Crime  |  Food  |  Culture  |  Fundamentals  |  Relationships  |  Visa Extension

VISAS FOR CAMBODIAN CITIZENS

  Visa Duration

60 Day Visa Exemption is available for Cambodian citizens

60
30 days Extension

15 Day Visa on Arrival is NOT available for Cambodian citizens

15 days
no Extension

Tourist Visa is Available for Cambodia

60 days
30 days Extension

Destination Thailand Visa is Available for Cambodia

6 months
6 months Extension

Retirement Visa is Available for Cambodia

1 year
1 year Extension

Retirement Visa 10 Year is Available for Cambodia

5 year
5 year Extension

Education Visa is Available for Cambodia

varied
varied Extension

Business/Work Visa is Available for Cambodia

1 year
1 year Extension

Marriage Visa is Available for Cambodia

1 year
1 year Extension

Family Visa is Available for Cambodia

3 Months - 1 Year
varied Extension

Privilege/Elite Visa is Available for Cambodia

5/10/20 years
varied Extension

LTR Visa is Available for Cambodia

5 years
5 years Extension

VISAS REQUIREMENTS FOR CAMBODIAN CITIZENS

DIFFERENCES BETWEEN CAMBODIA AND THAILAND

Population

Thailand has a significantly larger population compared to Cambodia. As of the latest data, Thailand’s population is approximately 70 million people, while Cambodia’s population is around 16 million.

Size of Country

Thailand covers an area of about 513,120 square kilometers, making it considerably larger than Cambodia, which spans approximately 181,035 square kilometers.

Ethnicity

Thailand is predominantly ethnically Thai, with the Thai people making up about 95% of the population. Cambodia is primarily Khmer, with the Khmer people constituting around 90% of the population.

Religion

The dominant religion in both countries is Theravada Buddhism. In Thailand, about 93% of the population practices Buddhism. Similarly, in Cambodia, approximately 97% of the population adheres to Buddhism.

GDP

Thailand has a more developed economy with a GDP of around $543 billion USD as of recent estimates. In contrast, Cambodia’s GDP is significantly lower, at approximately $27 billion USD.

Population Age Brackets

Thailand has an aging population with a median age of around 40 years. A significant portion of its population (about 15%) is aged 65 and over. Cambodia has a younger demographic, with a median age of around 25 years and a smaller elderly population.

Men vs Women

In both countries, women slightly outnumber men. In Thailand, the ratio is approximately 0.97 males per female. In Cambodia, the ratio is similar at about 0.96 males per female.

Source of Popular Types of Income

Thailand’s economy is diversified with major income sources including tourism, manufacturing (especially automotive and electronics), and agriculture. Cambodia’s economy is more reliant on agriculture, garment manufacturing, and tourism as primary sources of income.

SAFETY IN THAILAND FOR CAMBODIAN CITIZENS

Violent Crime
Thailand generally has a lower rate of violent crime compared to many Western countries, but travelers should still exercise caution. Violent incidents are relatively rare in tourist areas but can occur, particularly in nightlife districts and during disputes. Cambodia also has its share of violent crime, but travelers may find that Thai authorities tend to have a more visible police presence in tourist zones, which can be reassuring.

Casual Crime
Petty crimes such as pickpocketing, bag snatching, and theft are common in both Thailand and Cambodia, especially in crowded areas like markets, public transportation, and tourist attractions. In Thailand, these crimes are often opportunistic and can be mitigated by staying vigilant and keeping valuables secure. Tourists should also be cautious of leaving belongings unattended on beaches or in public places.

Crimes of Passion
Crimes of passion, often involving domestic disputes or personal vendettas, do occur in Thailand but are generally not targeted at tourists. Such incidents are more likely to be reported in local news and may involve Thai nationals. Cambodia similarly experiences crimes of passion, but as a traveler, these incidents are less likely to affect you directly unless you become involved in local relationships or disputes.

Safety for Solo Women Travellers
Thailand is considered relatively safe for solo women travelers, with many women reporting positive experiences. However, it is important to stay aware of your surroundings and avoid risky situations, such as accepting drinks from strangers or wandering alone late at night in unfamiliar areas. Cambodia has seen improvements in safety for solo women travelers as well, but the infrastructure and support systems in Thailand are generally more developed.

Walking Around at Night
Walking around at night in Thailand can be safe in well-lit and busy areas, particularly in cities like Bangkok, Chiang Mai, and popular tourist destinations like Phuket and Pattaya. However, it is advisable to avoid poorly lit or deserted areas. In Cambodia, walking at night can be riskier outside of main tourist areas, and travelers are often advised to take taxis or tuk-tuks instead.

Scamming
Scams targeting tourists are prevalent in both Thailand and Cambodia. Common scams in Thailand include taxi overcharging, gem scams, and fake tour operators. Travelers should be wary of overly friendly locals offering unsolicited help or deals that seem too good to be true. In Cambodia, similar scams exist, often involving tuk-tuk drivers and street vendors. Being informed and cautious can help avoid falling victim to these scams in either country.

FOOD CHOICES IN THAILAND FOR CAMBODIAN CITIZENS

Both Thailand and Cambodia share a rich culinary heritage influenced by their geographical proximity and historical interactions. Travelers from Cambodia will find many familiar flavors and ingredients in Thai cuisine, such as rice, fish, fresh herbs, and spices. Both cuisines emphasize a balance of sweet, sour, salty, and spicy flavors, often achieved through the use of ingredients like lemongrass, galangal, kaffir lime leaves, and fish sauce.

Cambodian travelers will recognize dishes like Som Tum (Green Papaya Salad), which is similar to the Cambodian bok l’hong. This refreshing salad combines shredded green papaya with tomatoes, long beans, peanuts, and a dressing made from lime juice, fish sauce, and chili.

Another familiar dish is Tom Yum Goong (Spicy Shrimp Soup), which shares similarities with Cambodian samlor machu. This soup features a tangy broth flavored with lemongrass, galangal, kaffir lime leaves, and chili, and is often made with shrimp.

Pad Thai, Thailand’s famous stir-fried noodle dish, may remind Cambodian travelers of the stir-fried noodle dishes found in their own cuisine. Pad Thai typically includes rice noodles, eggs, tofu or shrimp, bean sprouts, and peanuts, all tossed in a tamarind-based sauce.

For those who enjoy Cambodian amok trey (steamed fish curry), Hor Mok Pla in Thailand offers a similar experience. This dish consists of fish fillets mixed with red curry paste and coconut milk, steamed in banana leaves for a rich and aromatic flavor.

Larb is another dish that Cambodian travelers might find familiar. This minced meat salad, usually made with chicken or pork and seasoned with lime juice, fish sauce, and fresh herbs, is akin to Cambodia’s pleah sach ko.

Dessert lovers will find joy in Mango Sticky Rice (Khao Niew Mamuang), a simple yet delightful treat featuring sweet sticky rice topped with ripe mango slices and drizzled with coconut milk. This dessert bears resemblance to Cambodian desserts that also use sticky rice and tropical fruits.

In addition to these dishes, street food culture in both countries is vibrant and diverse. Thai street food offers a plethora of grilled meats, skewers, and snacks that are similar to those found in Cambodian markets. Grilled skewers (Moo Ping) and fried banana fritters (Kluay Tod) are just a couple of examples that will feel both new yet comfortably familiar to Cambodian travelers exploring Thailand’s culinary landscape.

CULTURAL DIFFERENCES BETWEEN THAILAND AND CAMBODIA

Cultural Differences and Making Friends

In Thailand, social interactions are often more formal compared to Cambodia. Thais place a high value on politeness and humility. When meeting someone new, a traditional greeting called the “wai” is common, where you press your palms together in a prayer-like gesture and bow slightly. Avoid using first names unless invited to do so; instead, use titles like “Khun” followed by the person’s last name.

What to Do and What Not to Do

Do:

 • Show respect for the King and the Royal Family. Their images are everywhere, and any form of disrespect can lead to serious consequences.
 • Dress modestly, especially when visiting temples or religious sites. Shoulders and knees should be covered.
 • Remove your shoes before entering someone’s home or a temple.
 • Use both hands when giving or receiving something from someone.

Don’t:

 • Touch someone’s head, as it is considered the most sacred part of the body.
 • Point your feet at people or religious objects. When sitting, try to tuck your feet under you.
 • Raise your voice or show anger in public. Thais value maintaining a calm demeanor.

Habits Not to Bring from Cambodia

While Cambodia and Thailand share some cultural similarities, there are notable differences. In Thailand, public displays of affection are generally frowned upon. Unlike in Cambodia, where casual touching among friends might be more common, in Thailand, it’s best to avoid touching others unless you’re close friends or family.

Deportment and Respect

Respect is crucial in Thai society. Always show deference to elders and those in authority. When sitting, avoid pointing your feet at anyone, as this is considered disrespectful. If you’re invited to someone’s home, bring a small gift as a token of appreciation.

Touching and Religious Places

Touching is generally more restrained in Thailand. Avoid touching monks, especially if you are a woman. When visiting temples, always dress modestly and behave respectfully. Photography is usually allowed, but always ask for permission first.

Public Presentation of Oneself

Thais place a high value on cleanliness and tidiness. Dress neatly and avoid overly casual attire when in public places. Smiling is an important part of Thai culture and can go a long way in making positive impressions.

Behavior on Public Transport

On public transport, be mindful of your volume. Speaking loudly can be considered rude. Offer your seat to monks, elderly people, pregnant women, and those with disabilities. Avoid eating or drinking on public transport unless it’s explicitly allowed.

Losing and Gaining Face

The concept of “face” is crucial in Thai culture. “Losing face” means experiencing public embarrassment or humiliation, which can damage one’s social standing. Avoid criticizing or confronting someone publicly; instead, handle conflicts privately and diplomatically. Conversely, “gaining face” involves actions that increase one’s respect and honor in the eyes of others, such as showing kindness, generosity, and humility.

By understanding these cultural nuances, travelers from Cambodia can navigate Thai society more smoothly and enjoy their time in Thailand with greater ease and respect.

TECH, TRANSPORT AND MONEY FOR CAMBODIAN PEOPLE IN THAILAND

Bringing Phone from Cambodia When traveling from Cambodia to Thailand, you can bring your phone without any issues. Ensure your phone is unlocked if you plan to use a Thai SIM card. Thai SIM cards are widely available at airports, convenience stores, and mobile phone shops.

Internet Availability Thailand has excellent internet coverage, with 4G LTE widely available and 5G in major cities. Free Wi-Fi is common in hotels, cafes, and restaurants. Consider getting a local SIM card with a data plan for uninterrupted internet access.

Dominant Messaging Apps The most popular messaging apps in Thailand are LINE and Facebook Messenger. LINE is especially prevalent and is used for both personal and business communication.

Must-Download Apps Before Arrival

 • LINE: For messaging and communication.
 • Google Maps: For navigation.
 • Grab: For taxi services and food delivery.
 • Klook: For booking tours and activities.
 • Airbnb/Agoda: For accommodation.

Currency The currency in Thailand is the Thai Baht (THB). It’s advisable to exchange some money before arrival or at the airport. Currency exchange booths are also available in tourist areas.

ATM Use ATMs are widely available throughout Thailand. Most accept international cards, but be aware of the transaction fees, which can be around 200-250 THB per withdrawal. Notify your bank of your travel plans to avoid any issues.

Taxi Apps Grab is the most popular taxi app in Thailand, offering services similar to Uber. It’s reliable and can be used for both car and motorbike taxis.

Food Delivery Food delivery is very convenient in Thailand with apps like GrabFood, Foodpanda, and LINE MAN. These apps offer a wide variety of local and international cuisine.

Credit Cards Credit cards are widely accepted in hotels, larger restaurants, and shopping malls. However, smaller establishments and street vendors may only accept cash. Visa and MasterCard are the most commonly accepted.

Shopping Thailand offers a wide range of shopping options from street markets to luxury malls. Popular shopping areas include Chatuchak Market in Bangkok, CentralWorld, and Terminal 21. Bargaining is common in markets but not in malls.

Trains Thailand’s train network is extensive and affordable, connecting major cities and towns. The State Railway of Thailand operates these services, with options ranging from third-class seats to first-class sleepers. Booking in advance is recommended for long-distance travel.

Local Buses Local buses are a cheap way to get around, though they can be confusing for non-Thai speakers. Routes are extensive in cities like Bangkok, but it’s essential to have a basic understanding of your destination or ask locals for assistance.

DATING, LOVE, RELATIONSHIPS FOR CAMBODIAN MEN IN THAILAND

Acceptance of Men from Cambodia

Thai society is generally accepting of foreigners, including Cambodian men. However, some stereotypes and biases may exist due to historical and socio-economic factors. It’s important to approach relationships with an open mind and respect for cultural differences.

Funny Ways to Tell Women You Are from Cambodia

Humor can be a great icebreaker. You could say something like, “I’m from Cambodia, where the temples are ancient, and the smiles are genuine!” or “I come from Cambodia, where we have Angkor Wat and amazing prahok (fermented fish)!”

Which Dating Apps to Use

Popular dating apps in Thailand include Tinder, Bumble, OkCupid, and ThaiFriendly. These platforms have a large user base and are widely used for both casual and serious relationships.

Good Opening Lines to Use with Thai Women on the Apps

 • “Hi there! I’m new to Thailand and would love to make some local friends. What’s your favorite thing about living here?”
 • “Sawadee krap! I’m [Your Name] from Cambodia. What’s a must-try Thai dish you’d recommend?”
 • “Hello! I’m exploring Thailand and would love some insider tips. What’s your favorite hidden gem in the city?”

Teaching Thai Women About Cambodian Culture

You could share interesting facts about Cambodian history, cuisine, and traditions. Mentioning famous landmarks like Angkor Wat or talking about traditional Cambodian festivals can also spark interest.

Dressing and Personal Hygiene

Dress neatly and appropriately for the occasion. Casual but clean attire is generally acceptable for most situations. Personal hygiene is crucial; make sure you are well-groomed and smell pleasant.

Examples of Red Flags You Should Watch For

 • Inconsistent stories or vague answers about personal life.
 • Reluctance to meet in public places.
 • Requests for money or gifts early in the relationship.
 • Excessive flattery that seems insincere.

Examples of Scams on Dating Apps

 • Profiles that quickly move the conversation to financial matters.
 • People who claim to have urgent financial problems.
 • Requests for personal information like bank details or passwords.
 • Invitations to invest in dubious schemes.

Major Differences in Dating Between Cambodia and Thailand

Thai dating culture tends to be more open and Westernized compared to Cambodia. Public displays of affection are more common in Thailand, and there is generally more acceptance of casual dating.

Major Differences Between Thai Women and Cambodian Women

Thai women might be more independent and career-focused due to different societal norms. They may also be more open to dating foreigners. Cambodian women might be more traditional and family-oriented.

Popular First Date Activities

 • Visiting a local market or night bazaar.
 • Trying street food together.
 • Exploring temples or cultural sites.
 • Going for a coffee or a casual meal at a local restaurant.
 • Taking a walk in a park or along a river.

Red Light Districts

Areas like Patpong, Nana Plaza, and Soi Cowboy in Bangkok are known red-light districts. While these areas are popular for nightlife, they may not be suitable for everyone.

Prostitution on Dating Apps

Be cautious as some profiles on dating apps may be linked to prostitution. Red flags include overly suggestive photos, immediate mentions of financial transactions, or profiles that seem too good to be true.

10 Places to Meet Thai Women Outside of Dating Apps

 1. Universities - Many Thai women attend universities where you can join clubs or events.
 2. Coffee Shops - Popular spots for socializing and studying.
 3. Gyms - Fitness centers are great places to meet health-conscious individuals.
 4. Shopping Malls - Common social hubs where people hang out.
 5. Night Markets - Vibrant places where locals gather.
 6. Cultural Events - Festivals, concerts, and exhibitions.
 7. Language Exchange Meetups - Great for meeting people interested in different cultures.
 8. Volunteer Activities - Join local NGOs or community service groups.
 9. Cooking Classes - Learn to make Thai food while meeting new people.
 10. Public Parks - Popular spots for exercise and relaxation.

By following these guidelines, Cambodian men can navigate the dating scene in Thailand more effectively and respectfully.

EXTENDING VISA INSTRUCTIONS FOR CAMBODIAN CITIZENS IN THAILAND

Practical Guide to Extending a Thai Tourist Visa or Visa Exemption for Cambodian Passport Holders

Extending your stay in Thailand as a Cambodian passport holder can be a straightforward process if you follow the correct steps. This guide provides a detailed overview of how to extend a Thai tourist visa or visa exemption.

Step 1: Gather Required Documents

Before heading to the immigration office, ensure you have the following documents:

 • Passport: Your passport must be valid for at least six months.
 • TM.6 Departure Card: This is the card you filled out upon arrival in Thailand.
 • Application Form (TM.7): Obtain and complete the visa extension application form. It can be downloaded from the Thai Immigration Bureau website or picked up at the immigration office.
 • Passport-sized Photo: One recent photo (4x6 cm) adhering to Thai visa photo requirements.
 • Proof of Financial Means: Bank statements or cash showing you have sufficient funds to support yourself during the extended stay.
 • Extension Fee: The fee for a visa extension is typically 1,900 THB. Ensure you have the exact amount in cash.

Step 2: Visit the Immigration Office

Locate the nearest immigration office. Popular offices include:

 • Bangkok Immigration Office (Chaeng Wattana)
 • Pattaya Immigration Office
 • Phuket Immigration Office
 • Chiang Mai Immigration Office

Step 3: Submit Your Application

Upon arrival at the immigration office:

 1. Take a Queue Number: Some offices have automated systems, while others use manual ticketing.
 2. Fill Out Forms: If not already completed, fill out the TM.7 form available at the office.
 3. Submit Documents: When your number is called, submit your documents to the immigration officer.
 4. Pay the Fee: Pay the 1,900 THB fee. Keep the receipt as proof of payment.

Step 4: Await Processing

The processing time for a visa extension can vary but typically takes a few hours. In some cases, you may be asked to return the next day.

Step 5: Collect Your Passport

Once your extension is approved:

 1. Check Extension Stamp: Ensure your passport has been stamped with the new extension date.
 2. Keep All Documents: Retain all receipts and documents provided by the immigration office.

Important Tips

 • Timing: Apply for an extension at least one week before your current visa or exemption period expires.
 • Dress Code: Dress modestly when visiting immigration offices; inappropriate attire may lead to denial of entry.
 • Language Barrier: While some officers may speak English, it is helpful to have a Thai-speaking friend or translator if needed.

By following these steps and preparing adequately, you can extend your stay in Thailand smoothly and enjoy more of what this beautiful country has to offer.

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Thai Kru ដែលជាភ្នាក់ងារធ្វើដំណើរដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ទៅកាន់ថៃ! យើងផ្តល់ជាសេវាកម្មការជំនួះទៅលេខា, វប្បធម៌, ការស្នាក់នៅ, ការធ្វើដំណើယ, ការបកប្រែ និငាយៗ, និង មាន ម្ចាស់ ដំ ា ំ ា! ា! ាា!ា!ា! ា! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!