Thailand visa requirements  |  Greece

"Απαιτήσεις θεώρησης της Ταϊλάνδης για τους Έλληνες πολίτες."

Updated 14 days ago at Sat, Jun 01, 2024
Visas  |  Requirements  |  Demographics  |  Crime  |  Food  |  Culture  |  Fundamentals  |  Relationships  |  Visa Extension

VISAS FOR GREEK CITIZENS

  Visa Duration

60 Day Visa Exemption is available for Greek citizens

60
30 days Extension

15 Day Visa on Arrival is NOT available for Greek citizens

15 days
no Extension

Tourist Visa is Available for Greece

60 days
30 days Extension

Destination Thailand Visa is Available for Greece

6 months
6 months Extension

Retirement Visa is Available for Greece

1 year
1 year Extension

Retirement Visa 10 Year is Available for Greece

5 year
5 year Extension

Education Visa is Available for Greece

varied
varied Extension

Business/Work Visa is Available for Greece

1 year
1 year Extension

Marriage Visa is Available for Greece

1 year
1 year Extension

Family Visa is Available for Greece

3 Months - 1 Year
varied Extension

Privilege/Elite Visa is Available for Greece

5/10/20 years
varied Extension

LTR Visa is Available for Greece

5 years
5 years Extension

VISAS REQUIREMENTS FOR GREEK CITIZENS

DIFFERENCES BETWEEN GREECE AND THAILAND

Population and Size of Country

Thailand has a population of approximately 70 million people and covers an area of about 513,120 square kilometers. In contrast, Greece has a smaller population of around 10.4 million people and a land area of about 131,957 square kilometers.

Ethnicity

Thailand is predominantly ethnically Thai, with significant minority groups including Chinese, Malay, and various hill tribes. Greece is largely ethnically Greek, with minority groups such as Albanians, Macedonians, and other Balkan ethnicities.

Religion

Buddhism is the dominant religion in Thailand, practiced by about 94% of the population. In Greece, the predominant religion is Eastern Orthodox Christianity, adhered to by approximately 90% of the population.

GDP

Thailand’s GDP is significantly larger, with a nominal GDP of around $543 billion USD as of recent estimates. Greece’s nominal GDP is smaller, at approximately $209 billion USD.

Population Age Brackets

Thailand has a relatively younger population with a median age of around 40 years. Approximately 17% are aged 0-14 years, 70% are aged 15-64 years, and 13% are aged 65 and older. Greece has an older population with a median age of around 46 years. About 14% are aged 0-14 years, 63% are aged 15-64 years, and 23% are aged 65 and older.

Men vs Women

In both countries, the gender distribution is fairly balanced. In Thailand, the ratio is roughly 49% men to 51% women. In Greece, it is similarly balanced with a slight female majority.

Source of Popular Types of Income

In Thailand, major sources of income include tourism, agriculture (particularly rice, rubber, and fruits), manufacturing (especially electronics and automobiles), and services. Greece’s economy is also heavily reliant on tourism, shipping, agriculture (notably olives and grapes), and services.

SAFETY IN THAILAND FOR GREEK CITIZENS

Violent Crime

Violent crime in Thailand is relatively low compared to many Western countries, including Greece. However, it is not entirely absent. Incidents like armed robbery or assault do occur but are generally uncommon in tourist areas. Most violent crimes are often related to personal disputes or involve individuals who are already acquainted. Tourists are rarely targeted for violent crime, but it is always advisable to stay vigilant and avoid poorly lit or isolated areas, especially late at night.

Casual Crime

Petty crimes such as pickpocketing, bag snatching, and minor thefts are more common, particularly in crowded tourist spots, markets, and public transportation. Compared to Greece, where petty theft is also a concern in tourist-heavy areas, the risk level is similar. Travelers should exercise standard precautions like keeping valuables secure and being aware of their surroundings.

Crimes of Passion

Crimes of passion, often involving domestic disputes or romantic entanglements, do occur in Thailand but typically do not affect tourists. These incidents are usually isolated and involve locals. While in Greece, crimes of passion also exist but are not a significant concern for visitors. As a traveler, it’s best to avoid becoming involved in local disputes and maintain respectful interactions.

Safety for Solo Women Travelers

Thailand is generally considered safe for solo women travelers. Many women travel alone without incident, enjoying the country’s rich culture and landscapes. However, as with any destination, solo female travelers should take precautions such as avoiding walking alone at night in secluded areas, being cautious with new acquaintances, and dressing modestly to respect local customs. Compared to Greece, where solo female travel is also relatively safe but requires similar precautions, Thailand offers a comparable experience.

Walking Around at Night

Walking around at night in Thailand’s well-lit and busy areas is generally safe. Popular tourist destinations like Bangkok, Chiang Mai, and Phuket have bustling nightlife scenes that are usually secure. However, it’s wise to avoid dark alleys and less populated areas after dark. In comparison, walking around at night in Greek cities like Athens or Thessaloniki involves similar risks and precautions.

Scamming

Scams targeting tourists are more prevalent in Thailand than in Greece. Common scams include overcharging by tuk-tuk or taxi drivers, gem scams, and fake tour operators. Tourists should be cautious of deals that seem too good to be true and always verify the legitimacy of services. In Greece, while scams do exist, they are less pervasive than in Thailand. Being aware and informed can significantly reduce the risk of falling victim to scams in both countries.

Overall, while both Thailand and Greece have their unique safety concerns, staying informed and cautious can help ensure a safe and enjoyable trip.

FOOD CHOICES IN THAILAND FOR GREEK CITIZENS

Thai and Greek cuisines share a penchant for fresh ingredients, vibrant flavors, and communal dining experiences. Both cultures emphasize the importance of herbs, vegetables, and a balance of flavors, making the culinary journey from Greece to Thailand both exciting and somewhat familiar.

In Thailand, much like in Greece, meals are often a social event. Thai food is known for its harmonious blend of sweet, sour, salty, and spicy elements, akin to the Greek appreciation for balancing flavors. Thai dishes often feature fresh herbs such as cilantro, basil, and mint, which can remind Greek travelers of the Mediterranean herbs like oregano, thyme, and parsley.

For Greek travelers, Thai salads (Yam) might evoke memories of Greek salads. Som Tum, a spicy green papaya salad, offers a refreshing, tangy taste that can be somewhat reminiscent of the bright flavors found in a Greek horiatiki salad. Both are light, fresh, and perfect for hot weather.

Grilled meats are another commonality. In Thailand, Gai Yang (grilled chicken) is marinated with garlic, cilantro roots, and fish sauce before being grilled to perfection. This can be compared to the beloved Greek souvlaki or gyros, where meats are marinated with olive oil, lemon juice, and herbs before grilling.

Thai soups like Tom Yum Goong (spicy shrimp soup) or Tom Kha Gai (chicken in coconut soup) might intrigue Greek travelers who enjoy avgolemono (egg-lemon chicken soup). Both cuisines use soups as a comforting starter or main dish that bursts with complex flavors.

Noodle dishes such as Pad Thai could be an exotic yet approachable delight for Greeks accustomed to pasta dishes. The combination of stir-fried noodles with tamarind sauce, peanuts, and fresh lime offers a delightful mix of textures and flavors.

Thai desserts like mango sticky rice (Khao Niew Mamuang) can appeal to those who enjoy Greek sweets such as baklava or galaktoboureko. Both desserts highlight the importance of sticky rice or phyllo pastry combined with sweet syrups or fresh fruits.

In summary, while Thai cuisine offers unique and exotic flavors distinct from Greek cuisine, there are enough similarities in ingredient use and flavor balancing to provide Greek travelers with both comfort and excitement as they explore Thailand’s culinary landscape.

CULTURAL DIFFERENCES BETWEEN THAILAND AND GREECE

Cultural Differences and Making Friends

In Thailand, making friends is often initiated through a process of mutual respect and politeness. Thais are generally reserved and value humility. When meeting someone for the first time, a traditional greeting called the “wai” is commonly used. This involves placing your palms together in a prayer-like gesture and bowing slightly. Smiling is also an important part of Thai culture and is often used to diffuse tension or show friendliness.

Do’s and Don’ts

 • Do remove your shoes before entering someone’s home or a temple.
 • Do use both hands when giving or receiving something from someone, especially if it’s an elder.
 • Don’t point your feet at people or religious objects; feet are considered the lowest part of the body and thus, disrespectful.
 • Don’t touch someone’s head, as the head is considered the most sacred part of the body.

Habits to Leave Behind

Greek travelers should be mindful that loud talking and expressive gestures, common in Greek culture, may be seen as aggressive or rude in Thailand. Public displays of affection are also frowned upon. Avoid raising your voice or showing frustration in public, as this can lead to a loss of face.

Deportment and Respect

Respect is paramount in Thai culture. Always show deference to elders and monks. Dress modestly, especially when visiting religious sites. For men, long trousers and shirts with sleeves are appropriate; for women, long skirts or trousers and tops that cover the shoulders are recommended.

Touching and Religious Places

Touching someone of the opposite sex, especially in public, is generally avoided. When visiting temples, make sure to dress appropriately and behave respectfully. Always sit with your feet pointing away from Buddha statues and refrain from climbing on any religious monuments.

Public Presentation

Thais place a high value on appearance and cleanliness. Dressing neatly can earn you respect and facilitate smoother social interactions. Avoid overly casual attire when in public spaces.

Behavior on Public Transport

On public transport, maintain a low volume when speaking. Offer your seat to monks, elderly people, and pregnant women. Keep personal belongings close to you to avoid inconveniencing others.

Face Culture

In Thai culture, “losing face” refers to being embarrassed or humiliated in public, which can damage one’s social standing. Conversely, “gaining face” involves actions that enhance one’s reputation and respect within the community. To avoid causing someone to lose face, refrain from public criticism or confrontation. Instead, address issues privately and with tact. Offering sincere compliments and showing appreciation can help you gain face and build positive relationships.

By understanding these cultural nuances, Greek travelers can navigate social interactions in Thailand with greater ease and respect.

TECH, TRANSPORT AND MONEY FOR GREEK PEOPLE IN THAILAND

Bringing Phone from Greece

Ensure your phone is unlocked so it can accept a Thai SIM card. Most modern smartphones from Greece should be compatible with Thai mobile networks, but it’s advisable to check with your provider.

Internet Availability

Thailand has extensive 4G coverage, with 5G available in major cities. SIM cards with data plans are affordable and can be purchased at the airport or convenience stores. Major providers include AIS, DTAC, and TrueMove.

Dominant Messaging Apps

LINE is the most popular messaging app in Thailand, followed by WhatsApp and Facebook Messenger. It’s highly recommended to download LINE before your trip.

Must-Download Apps Before Arrival

 • LINE: For messaging and local communications.
 • Google Maps: For navigation.
 • Grab: For taxis and food delivery.
 • Bangkok MRT: For metro navigation in Bangkok.
 • Klook: For booking tours and activities.

Currency

The official currency is the Thai Baht (THB). It’s advisable to exchange some money before arriving, though ATMs and currency exchange booths are plentiful.

ATM Use

ATMs are widely available, but most charge a fee of around 220 THB per transaction for foreign cards. Consider withdrawing larger amounts to minimize fees. Notify your bank in Greece about your travel plans to avoid any issues.

Taxi Apps

Grab is the dominant ride-hailing app and is widely used for taxis and private car hires. Bolt is another option but less prevalent.

Food Delivery

GrabFood and Foodpanda are the main food delivery apps. Both offer a wide range of local and international cuisine options.

Credit Cards

Credit cards are widely accepted in hotels, large restaurants, and shopping malls. However, smaller vendors and street food stalls may only accept cash.

Shopping

For a local experience, visit markets like Chatuchak Weekend Market in Bangkok. For more upscale shopping, head to malls like Siam Paragon or CentralWorld. Bargaining is common in markets but not in malls.

Trains

Thailand’s train network is extensive but can be slower than other forms of transport. The State Railway of Thailand operates the trains, and you can book tickets online or at stations. The BTS Skytrain and MRT are efficient for getting around Bangkok.

Local Buses

Local buses are an economical way to travel, but they can be confusing for newcomers due to limited English signage. Apps like ViaBus can help you navigate the bus routes in Bangkok.

DATING, LOVE, RELATIONSHIPS FOR GREEK MEN IN THAILAND

Acceptance of Men from Greece

Thai culture is generally open and welcoming to foreigners, including Greek men. Thai people often appreciate learning about different cultures and are curious about foreigners. Greek men are likely to be received positively, especially if they show respect for Thai customs and traditions.

Funny Ways to Tell Women You Are from Greece

A light-hearted way to tell Thai women you are from Greece is by saying, “I’m from the land of the gods and gyros!” or “I bring you greetings from Zeus and souvlaki!”

Which Dating Apps to Use

Popular dating apps in Thailand include Tinder, Bumble, and ThaiFriendly. These platforms have a large user base and are effective for meeting Thai women.

Good Opening Lines to Use with Thai Women on the Apps

 1. “Sawadee krap! How are you today?”
 2. “I heard Thai food is amazing, any recommendations?”
 3. “I’m new here and would love to explore Thailand with a local. Any tips?”

Teaching Thai Women About Greek Culture

You can share interesting aspects of Greek culture, such as Greek mythology, traditional Greek dances like Sirtaki, and famous Greek cuisine like moussaka and baklava. You might also mention iconic landmarks like the Parthenon and the beautiful Greek islands.

Dressing and Personal Hygiene

Thai people appreciate cleanliness and neat dressing. Opt for smart-casual attire when meeting someone for the first time. Make sure to maintain good personal hygiene by showering regularly, using deodorant, and keeping your hair and beard well-groomed.

Examples of Red Flags You Should Watch For

 1. If she asks for money early in the relationship.
 2. If she is overly secretive about her personal life.
 3. If she seems too eager to move the relationship forward quickly.

Examples of Scams on Dating Apps

 1. Financial Scams: Some profiles may ask for money for emergencies or travel expenses.
 2. Catfishing: Fake profiles using stolen photos to deceive you.
 3. Romance Scams: Long-distance relationships where the person continually avoids meeting in person.

Major Difference in Dating Between Greece and Thailand

In Thailand, relationships often progress more slowly, with a greater emphasis on getting to know each other’s family and friends. Public displays of affection are less common compared to Greece.

Major Differences Between Thai Women and Greek Women

Thai women tend to be more reserved and traditional compared to Greek women, who may be more outspoken and independent. Family plays a crucial role in Thai women’s lives, and they often seek approval from their family members when it comes to relationships.

Popular First Date Activities

 1. Visiting a local market or night market.
 2. Enjoying street food or dining at a Thai restaurant.
 3. Taking a walk in a park or along the beach.
 4. Visiting a temple or cultural site.

Red Light Districts

Famous red light districts in Thailand include Patpong in Bangkok, Walking Street in Pattaya, and Bangla Road in Phuket. These areas are known for their nightlife and adult entertainment.

Prostitution on Dating Apps

Be cautious, as some profiles on dating apps may be linked to prostitution. Look out for profiles that seem overly sexual or ask for money in exchange for companionship.

10 Places to Meet Thai Women Outside of Dating Apps

 1. Cafes: Popular spots for socializing.
 2. Night Markets: Great for casual encounters.
 3. Shopping Malls: Common hangout spots.
 4. Universities: Attend public lectures or events.
 5. Gyms: Join fitness classes.
 6. Language Exchange Meetups: Great for cultural exchange.
 7. Volunteer Organizations: Meet like-minded individuals.
 8. Cooking Classes: Learn Thai cuisine together.
 9. Concerts and Festivals: Enjoy local music and events.
 10. Temples: Respectful way to meet locals interested in culture and spirituality.

EXTENDING VISA INSTRUCTIONS FOR GREEK CITIZENS IN THAILAND

Practical Guide to Extending a Thai Tourist Visa or Visa Exemption for Greek Passport Holders

If you’re a Greek passport holder currently in Thailand and wish to extend your stay, you can do so by extending your tourist visa or visa exemption. Here’s a step-by-step guide to help you through the process:

1. Gather Required Documents

 • Passport: Ensure your passport is valid for at least six months beyond your intended stay.
 • TM.6 Departure Card: This is the small card you received upon entering Thailand.
 • TM.7 Application Form: This form can be downloaded online or obtained at the immigration office.
 • Passport-sized Photos: Two recent photos (4x6 cm).
 • Extension Fee: The fee for extending a tourist visa or visa exemption is 1,900 THB (subject to change).

2. Visit the Immigration Office

 • Locate the nearest immigration office. Major offices are in Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Pattaya, and other tourist areas.
 • Arrive early to avoid long queues. Offices typically open from 8:30 AM to 4:30 PM, Monday to Friday.

3. Complete the TM.7 Application Form

 • Fill out the TM.7 form with accurate information.
 • Attach one of your passport-sized photos to the form.

4. Submit Your Application

 • Present your completed TM.7 form, passport, TM.6 departure card, and passport-sized photos at the immigration counter.
 • Pay the extension fee of 1,900 THB. Payment is usually accepted in cash.

5. Wait for Processing

 • Processing times can vary. In some cases, you might receive your extension on the same day, while in others, it may take a few days.
 • You may be asked additional questions or for further documentation.

6. Receive Your Extension

 • Once approved, an extension stamp will be placed in your passport indicating your new permitted stay period.

7. Keep Track of Your New Stay Period

 • Note the new expiry date of your stay and ensure you do not overstay to avoid fines or legal issues.

Tips:

 • Plan Ahead: Start the extension process at least a week before your current stay period expires.
 • Dress Appropriately: Dress modestly when visiting immigration offices as a sign of respect.
 • Stay Updated: Immigration rules can change, so it’s wise to check the latest information from official Thai immigration websites or local sources.

By following these steps, you can smoothly extend your stay in Thailand and continue enjoying your travels without any disruptions.

Ανακαλύψτε τη μαγεία της Ταϊλάνδης με το Thai Kru! Είμαστε ο απόλυτος οδηγός σας στην εξερεύνηση των παραδείσιων παραλιών, της πλούσιας κουλτούρας και των εκπληκτικών γεύσεων. Από βίζες, διαμονή, περιηγήσεις μέχρι και προσωπικούς ξεναγούς, το Thai Kru καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Μιλήστε μαζί μας στα ελληνικά και αφήστε την εμπειρία σας στην Ταϊλάνδη να γίνει αξέχαστη. Κάντε το ταξίδι σας απλό και απολαυστικό με το Thai Kru – ο έμπιστος σύντροφός σας στην Ταϊλάνδη!