Thailand visa requirements  |  Myanmar

"ထိုင်းဗီဇာလိုအပ်ချက်များအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ။"

Updated 1 month ago at Sat, Jun 01, 2024
Visas  |  Requirements  |  Demographics  |  Crime  |  Food  |  Culture  |  Fundamentals  |  Relationships  |  Visa Extension

VISAS FOR MYANMARIAN CITIZENS

  Visa Duration

60 Day Visa Exemption is NOT available for Myanmarian citizens

60
30 days Extension

15 Day Visa on Arrival is NOT available for Myanmarian citizens

15 days
no Extension

Tourist Visa is Available for Myanmar

60 days
30 days Extension

Destination Thailand Visa is Available for Myanmar

6 months
6 months Extension

Retirement Visa is Available for Myanmar

1 year
1 year Extension

Retirement Visa 10 Year is Available for Myanmar

5 year
5 year Extension

Education Visa is Available for Myanmar

varied
varied Extension

Business/Work Visa is Available for Myanmar

1 year
1 year Extension

Marriage Visa is Available for Myanmar

1 year
1 year Extension

Family Visa is Available for Myanmar

3 Months - 1 Year
varied Extension

Privilege/Elite Visa is Available for Myanmar

5/10/20 years
varied Extension

LTR Visa is Available for Myanmar

5 years
5 years Extension

VISAS REQUIREMENTS FOR MYANMARIAN CITIZENS

DIFFERENCES BETWEEN MYANMAR AND THAILAND

Population and Size of Country

Thailand has a population of approximately 70 million people and covers an area of about 513,120 square kilometers. Myanmar, on the other hand, has a population of around 54 million people and a larger land area of about 676,578 square kilometers.

Ethnicity

Thailand is predominantly ethnically Thai, with significant minorities including Chinese, Malay, and various hill tribes. Myanmar is more diverse, with the Bamar (Burmese) making up about 68% of the population. There are numerous ethnic groups in Myanmar, including the Shan, Karen, Rakhine, and others.

Religion

In Thailand, Buddhism is the predominant religion, practiced by approximately 95% of the population. A small percentage practice Islam, Christianity, and other religions. Similarly, in Myanmar, Buddhism is the main religion, followed by around 88% of the population. However, Myanmar has a larger Muslim minority (around 4%), primarily among the Rohingya community.

GDP

Thailand has a more developed economy with a GDP of approximately $543 billion USD (2022). Myanmar’s economy is less developed, with a GDP of roughly $65 billion USD (2022).

Population Age Brackets

Thailand has an aging population with about 12% over the age of 65 and a median age of around 40 years. Myanmar has a younger population with only about 6% over the age of 65 and a median age of approximately 29 years.

Men vs Women

In Thailand, the gender ratio is relatively balanced with slightly more women than men. In Myanmar, the gender ratio is also fairly balanced but with a slight male predominance.

Source of Popular Types of Income

Thailand’s income sources are diverse, with significant contributions from tourism, manufacturing (especially automotive and electronics), agriculture (rice, rubber), and services. Myanmar’s economy relies heavily on agriculture (rice, beans), natural resources (oil, gas, minerals), and increasingly on manufacturing sectors like textiles. Tourism is also growing but not as significant as in Thailand.

SAFETY IN THAILAND FOR MYANMARIAN CITIZENS

Violent Crime

Thailand generally experiences lower levels of violent crime compared to many other countries. However, incidents can still occur, particularly in areas with high tourist traffic. Travelers from Myanmar should remain vigilant, especially in crowded places or during late-night outings. Violent crimes are less frequent but can include muggings or assaults, often linked to alcohol consumption or disputes.

Casual Crime

Petty crimes like pickpocketing and bag snatching are more common, particularly in busy tourist areas, markets, and on public transportation. Visitors should keep their belongings secure and avoid displaying valuable items openly. In contrast, Myanmar may have fewer instances of petty crime in less tourist-heavy areas but similar risks in major cities.

Crimes of Passion

Crimes of passion, often involving domestic disputes or relationships gone awry, can occur in Thailand just as in any other country. These incidents are usually isolated and not targeted at tourists. It’s advisable to avoid getting involved in personal disputes and to be cautious in nightlife settings where emotions can run high.

Safety for Solo Women Travelers

Thailand is generally considered safe for solo women travelers. However, it’s important to take standard precautions such as avoiding poorly lit areas at night and not accepting drinks from strangers. Local customs are generally respectful towards women, but dress modestly to avoid unwanted attention. This is somewhat similar to Myanmar, where solo female travelers also need to exercise caution but can generally travel safely.

Walking Around at Night

Walking around at night in Thailand can be safe in well-populated and well-lit areas, particularly in major cities like Bangkok and Chiang Mai. However, some neighborhoods may be less safe after dark. Always use common sense—stick to busy areas and consider using transportation like taxis or ride-sharing apps if you’re unsure about the safety of a route. This is comparable to Myanmar, where walking at night in urban areas requires similar precautions.

Scamming

Scams targeting tourists are more prevalent in Thailand than in Myanmar. Common scams include overpriced taxi fares, gem scams, and fake tour operators. Always use reputable services and be skeptical of deals that seem too good to be true. Research and book activities through trusted sources to avoid falling victim to scams.

By staying aware and taking common-sense precautions, travelers from Myanmar can enjoy a safe and enjoyable visit to Thailand.

FOOD CHOICES IN THAILAND FOR MYANMARIAN CITIZENS

Thai and Myanmar cuisines share several similarities, making it easier for travelers from Myanmar to adapt and enjoy the local food in Thailand. Both cuisines emphasize the use of fresh herbs, spices, and a balance of flavors, such as sweet, sour, salty, and spicy. Rice is a staple in both countries, often served with a variety of dishes.

In Thailand, travelers will find familiar ingredients like lemongrass, galangal, kaffir lime leaves, and fish sauce. Dishes such as Tom Yum Goong (spicy shrimp soup) and Tom Kha Gai (coconut milk chicken soup) may remind them of similar soups from Myanmar that use rich broths and aromatic herbs.

Curries are another commonality, though Thai curries often use coconut milk and have a distinct flavor profile. Travelers can try Green Curry (Kaeng Khiao Wan), Red Curry (Kaeng Phet), and Massaman Curry, which are milder and sweeter compared to the typically spicier Myanmar curries.

Noodle dishes are also prevalent in both cuisines. In Thailand, they might enjoy Pad Thai (stir-fried noodles with shrimp, tofu, peanuts, and bean sprouts) or Pad See Ew (stir-fried flat noodles with soy sauce). These dishes share similarities with Myanmar’s Nan Gyi Thoke (thick rice noodle salad) and Shan Noodles.

Street food culture is vibrant in both countries. In Thailand, they can savor grilled meats like Moo Ping (grilled pork skewers) and Gai Yang (grilled chicken), which are somewhat akin to Myanmar’s Kyet Thar Hnin (grilled chicken). They can also try Som Tum (green papaya salad), which has a spicy and tangy flavor profile similar to some Myanmar salads.

Desserts in Thailand also offer familiar tastes. They can try Mango Sticky Rice and various coconut-based sweets that might remind them of Myanmar’s Shwe Yin Aye (coconut milk dessert).

Travelers from Myanmar will find that while there are unique elements in Thai cuisine, the shared ingredients and cooking methods provide a comforting sense of familiarity.

CULTURAL DIFFERENCES BETWEEN THAILAND AND MYANMAR

Travelers from Myanmar coming to Thailand will notice several cultural differences that are important to understand for a smooth and respectful experience.

In Thailand, making friends often begins with a polite “wai” greeting, which involves placing your hands together in a prayer-like gesture and bowing slightly. This is a sign of respect and is generally appreciated. Unlike in Myanmar, where physical touch might be more common, in Thailand, physical contact such as hugging or patting someone on the back is less frequent and can be considered inappropriate, especially in formal settings.

When visiting religious places, such as temples (known as “wats”), it is crucial to dress modestly. Shoulders and knees should be covered, and shoes must be removed before entering sacred areas. Refrain from touching religious objects or images, and always show respect by keeping noise to a minimum. In Thailand, it is also considered highly disrespectful to point your feet at people or religious objects.

Public presentation of oneself is important in Thailand. Thais value cleanliness and neatness, so dressing well and maintaining personal hygiene are essential. Public displays of affection are generally frowned upon, so it’s best to keep such expressions private.

Behavior on public transport should be courteous and considerate. Speaking loudly or causing disturbances is seen as rude. Offering your seat to monks, elderly people, pregnant women, and those with disabilities is a common courtesy. Always queue politely and wait your turn without pushing or shoving.

Understanding the concept of “face” is crucial in Thai culture. “Losing face” refers to being embarrassed or humiliated in public, which can be caused by showing anger, raising your voice, or criticizing someone openly. To avoid causing someone to lose face, it’s important to remain calm and composed in all situations. “Gaining face” involves actions that increase respect and admiration from others, such as showing kindness, humility, and generosity.

By being mindful of these cultural nuances, travelers from Myanmar can enjoy a respectful and enriching experience in Thailand.

TECH, TRANSPORT AND MONEY FOR MYANMARIAN PEOPLE IN THAILAND

Bringing Phone from Myanmar Travelers from Myanmar can bring their phones to Thailand without any significant issues. Ensure your phone is unlocked and compatible with Thai networks. Most modern smartphones should work fine in Thailand.

Internet Availability Internet availability in Thailand is widespread, with 4G LTE networks covering most areas and 5G available in major cities. Upon arrival, you can purchase a local SIM card at the airport or from convenience stores like 7-Eleven and Family Mart. Popular providers include AIS, DTAC, and TrueMove H.

Dominant Messaging Apps LINE is the most dominant messaging app in Thailand. WhatsApp and Facebook Messenger are also commonly used, but for local communication, LINE is essential.

Must-Download Apps Before Arrival

 • LINE: For messaging and communication.
 • Google Maps: For navigation.
 • Grab: For ride-hailing and food delivery.
 • Klook: For booking activities and tours.
 • Airbnb or Agoda: For accommodation bookings.

Currency The currency in Thailand is the Thai Baht (THB). It’s advisable to exchange some money before arrival, but there are also currency exchange services available at airports and in major cities.

ATM Use ATMs are widely available throughout Thailand. Most accept international cards, but be aware of fees. Thai ATMs typically charge a fee of around 200 THB per transaction for foreign cards, so it’s wise to withdraw larger amounts at once to minimize fees.

Taxi Apps Grab is the most popular taxi app in Thailand, offering services similar to Uber. It’s reliable and provides options for various types of rides, including cars and motorbikes.

Food Delivery Food delivery is convenient with apps like GrabFood and Foodpanda being the most popular. These apps offer a wide range of restaurant options from local street food to international cuisine.

Credit Cards Credit cards are widely accepted in urban areas, especially in hotels, restaurants, and shopping malls. However, it’s advisable to carry some cash for smaller establishments, street vendors, and rural areas.

Shopping Thailand offers a variety of shopping experiences from high-end malls like Siam Paragon in Bangkok to bustling markets like Chatuchak Weekend Market. For electronics and gadgets, Pantip Plaza is a popular destination.

Trains Thailand’s train network is extensive and offers a scenic way to travel between cities. The State Railway of Thailand operates these services, with options ranging from third-class seats to first-class sleeper cabins. Booking in advance is recommended for long-distance travel.

Local Buses Local buses are an affordable way to get around cities and towns. In Bangkok, the BMTA operates an extensive network of buses. However, routes can be confusing for non-locals, so using Google Maps or asking locals for directions is helpful. For longer distances, consider using intercity bus services like those provided by companies such as Nakhonchai Air or The Transport Co., Ltd.

DATING, LOVE, RELATIONSHIPS FOR MYANMARIAN MEN IN THAILAND

Acceptance of Men from Myanmar

Thai society is generally accepting of foreigners, including men from Myanmar. However, there may be some stereotypes or preconceived notions due to historical and socio-economic contexts. It’s important to present yourself confidently and respectfully to break any negative stereotypes.

Funny Ways to Tell Women You Are from Myanmar

Humor can be a great icebreaker. You might say, “I’m from Myanmar, where the food is as spicy as my dance moves!” or “I come from Myanmar, the land of golden pagodas and even more golden smiles.”

Which Dating Apps to Use

Popular dating apps in Thailand include Tinder, Badoo, OkCupid, and ThaiFriendly. These platforms have a large user base and are widely accepted for casual dating and serious relationships.

Good Opening Lines to Use with Thai Women on the Apps

 • “Sawadee krap! Your smile caught my eye, and I had to say hi!”
 • “Hello! I’m from Myanmar. Have you ever visited? I’d love to share some stories.”
 • “Your profile is as captivating as a Thai sunset. Can we chat?”

Teaching Thai Women About Myanmarian Culture

When teaching Thai women about your culture, highlight the similarities and unique aspects:

 • “Did you know that Myanmar also has beautiful temples like Shwedagon Pagoda?”
 • “Our traditional food is quite similar; we love spicy salads too!”
 • “We celebrate Thingyan, which is like Songkran in Thailand.”

Dressing and Personal Hygiene

Dress neatly and appropriately. Casual but clean attire works well. Personal hygiene is crucial; make sure you are well-groomed and smell pleasant. First impressions matter greatly.

Examples of Red Flags You Should Watch For

 • If she asks for money or expensive gifts early on.
 • If she avoids meeting in person despite chatting for a long time.
 • If her profile has very few photos or the photos seem too professional.

Examples of Scams on Dating Apps

 • Catfishing: Fake profiles pretending to be someone else.
 • Romance Scams: Building a relationship only to eventually ask for money.
 • Phishing: Asking for personal information like bank details.

Major Difference in Dating Between Myanmar and Thailand

In Thailand, dating can be more casual and open compared to Myanmar, where relationships might be more conservative and family-oriented. Public displays of affection are more accepted in Thailand.

Major Differences Between Thai Women and Myanmarian Women

Thai women might be more independent and career-focused compared to Myanmarian women, who may prioritize family roles. Thai women generally have more freedom in dating choices.

Popular First Date Activities

 • Visiting a local market or night bazaar.
 • Enjoying street food together.
 • Going to a temple or historical site.
 • Having coffee at a trendy café.
 • Taking a walk in a park or by the river.

Red Light Districts

Famous red light districts include Patpong in Bangkok, Walking Street in Pattaya, and Bangla Road in Phuket. These areas are known for nightlife and adult entertainment but should be approached with caution.

Prostitution on Dating Apps

Be aware that some profiles on dating apps might be involved in prostitution. If someone seems overly eager to meet in private settings or asks for money upfront, it’s a red flag.

10 Places to Meet Thai Women Outside of Dating Apps

 1. University Campuses - Attend public events or lectures.
 2. Coffee Shops - Popular spots for young professionals.
 3. Night Markets - Social hubs where people gather.
 4. Fitness Centers - Gyms or yoga classes.
 5. Language Exchange Meetups - Great for cultural exchange.
 6. Bookstores - Intellectual conversations can start here.
 7. Public Parks - Join group activities or exercise sessions.
 8. Cultural Festivals - Engage in local traditions.
 9. Volunteer Events - Meet like-minded individuals.
 10. Cooking Classes - Learn Thai cuisine together.

Engaging in these activities can help you meet Thai women in a natural and relaxed setting, promoting genuine connections.

EXTENDING VISA INSTRUCTIONS FOR MYANMARIAN CITIZENS IN THAILAND

Practical Guide to Extending a Thai Tourist Visa or Visa Exemption for Myanmarian Passport Holders

Extending your stay in Thailand as a Myanmarian passport holder involves a few straightforward steps. Whether you entered Thailand on a tourist visa or under a visa exemption, this guide will help you navigate the extension process.

1. Gather Required Documents

Before heading to the immigration office, make sure you have the following documents ready:

 • Passport: Ensure your passport is valid for at least six months beyond your intended stay.
 • TM.7 Form: This is the application form for extending your stay. You can download it online or get it at the immigration office.
 • Passport-Sized Photos: Two recent photos (4x6 cm).
 • Proof of Accommodation: This can be a hotel booking, lease agreement, or letter from a host.
 • Proof of Financial Means: Bank statements showing sufficient funds or a letter from your bank.
 • Visa Extension Fee: The fee for extending a tourist visa or visa exemption is typically 1,900 THB (Thai Baht). Make sure to bring the exact amount in cash.

2. Visit the Immigration Office

Locate the nearest immigration office. Popular offices for tourists include those in Bangkok, Chiang Mai, Phuket, and Pattaya. Arrive early to avoid long queues.

3. Submit Your Documents

At the immigration office:

 • Fill out the TM.7 form if you haven’t done so already.
 • Submit your passport, completed TM.7 form, passport-sized photos, proof of accommodation, proof of financial means, and the visa extension fee.
 • An immigration officer will review your documents and may ask you a few questions regarding your stay.

4. Wait for Approval

The processing time can vary from a few hours to a day. In most cases, you will be asked to wait at the office until your extension is approved. Some offices may provide a receipt so you can return later to collect your passport.

5. Receive Your Extended Stay

Once approved, your passport will be returned with an extension stamp indicating your new departure date. Double-check the date to ensure it matches the granted extension period.

Tips for a Smooth Process

 • Dress Appropriately: Wear respectful clothing suitable for official settings.
 • Be Polite: Courteous behavior can go a long way when dealing with immigration officers.
 • Plan Ahead: Start the extension process at least one week before your current permission to stay expires.
 • Check for Updates: Immigration rules and fees can change, so it’s wise to check the latest information on the official Thai immigration website or contact them directly before visiting.

By following these steps, Myanmarian passport holders can successfully extend their stay in Thailand and continue enjoying their time in this beautiful country.

မင်္ဂလာပါ! ထိုင်းကရူနဲ့ အတူ ထိုင်းကို ခရီးသွားလာခဲ့ပါ။ ဗီဇာ အကူအညီ၊ ယဉ်ကျေးမှု လေ့လာမှု၊ တည်းခို နေ​ရာ​ ၊ ၅ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ០០០០០០០០០០០០០០០០០០០០០ោរ រូបភាព​ទាំងនេះ​បានបង្ហាញ​ពី​ភាព​ស្រស់ស្អាត​នៃ​ធម្មជាតិ​និង​វប្បធម៌​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​កម្ពុ� រ� �ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា�ា� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ក្រាហ្វិក​នេះ​បាន​ប្រាប់​...