Thailand visa requirements  |  Sri Lanka

"තායිලන්ත වීසා අවශ්‍යතා සියලු ලංකා පුරවැසියන් සඳහා."

Updated 14 days ago at Sat, Jun 01, 2024
Visas  |  Requirements  |  Demographics  |  Crime  |  Food  |  Culture  |  Fundamentals  |  Relationships  |  Visa Extension

VISAS FOR SRI LANKAN CITIZENS

  Visa Duration

60 Day Visa Exemption is available for Sri Lankan citizens

60
30 days Extension

15 Day Visa on Arrival is NOT available for Sri Lankan citizens

15 days
no Extension

Tourist Visa is Available for Sri Lanka

60 days
30 days Extension

Destination Thailand Visa is Available for Sri Lanka

6 months
6 months Extension

Retirement Visa is Available for Sri Lanka

1 year
1 year Extension

Retirement Visa 10 Year is Available for Sri Lanka

5 year
5 year Extension

Education Visa is Available for Sri Lanka

varied
varied Extension

Business/Work Visa is Available for Sri Lanka

1 year
1 year Extension

Marriage Visa is Available for Sri Lanka

1 year
1 year Extension

Family Visa is Available for Sri Lanka

3 Months - 1 Year
varied Extension

Privilege/Elite Visa is Available for Sri Lanka

5/10/20 years
varied Extension

LTR Visa is Available for Sri Lanka

5 years
5 years Extension

VISAS REQUIREMENTS FOR SRI LANKAN CITIZENS

DIFFERENCES BETWEEN SRI LANKA AND THAILAND

Population and Size of Country

Thailand has a population of approximately 70 million people, while Sri Lanka has a population of around 22 million. Thailand covers an area of about 513,120 square kilometers, making it significantly larger than Sri Lanka, which spans approximately 65,610 square kilometers.

Ethnicity

Thailand’s population is predominantly Thai, with ethnic Thais making up around 95% of the population. There are also significant communities of ethnic Chinese, Malays, and various hill tribes. Sri Lanka’s demographic composition is more diverse, with Sinhalese constituting about 75% of the population, Tamils around 15%, and Moors making up about 9%.

Religion

In Thailand, Buddhism is the dominant religion, practiced by about 93% of the population. There are also small communities of Muslims, Christians, and Hindus. In Sri Lanka, Buddhism is also the majority religion, adhered to by about 70% of the population. Hinduism is practiced by around 12%, Islam by about 9%, and Christianity by approximately 7%.

GDP

Thailand has a higher GDP compared to Sri Lanka. As of recent data, Thailand’s GDP is approximately $543 billion USD, making it one of the largest economies in Southeast Asia. Sri Lanka’s GDP stands at around $84 billion USD.

Population Age Brackets

Thailand has an aging population with a median age of around 40 years. The proportion of people aged 65 and older is increasing. In Sri Lanka, the median age is slightly lower, around 34 years, but it too is experiencing a demographic shift towards an older population.

Men vs Women

In both countries, the gender ratio is relatively balanced. In Thailand, the ratio is approximately 0.97 males for every female. Sri Lanka has a similar ratio, with about 0.94 males for every female.

Source of Popular Types of Income

Thailand’s economy is diverse, with key sectors including manufacturing, tourism, agriculture, and services. Tourism is particularly significant, contributing substantially to the national income. Sri Lanka’s economy relies heavily on agriculture (particularly tea, rubber, and coconut), textiles and garments, tourism, and remittances from Sri Lankans working abroad.

SAFETY IN THAILAND FOR SRI LANKAN CITIZENS

Violent Crime

Thailand generally experiences lower levels of violent crime compared to many countries. Incidents such as armed robbery or assault are relatively rare, especially in tourist areas. However, travelers should still exercise caution, particularly in less crowded places or during late hours.

Casual Crime

Petty crimes like pickpocketing and bag snatching are more common, particularly in busy tourist areas, markets, and public transportation. Travelers should keep their valuables secure and be mindful of their surroundings to avoid becoming targets of such crimes.

Crimes of Passion

Crimes of passion, often driven by personal relationships, do occur but usually do not affect tourists. These incidents are typically isolated and involve individuals who know each other. Visitors are unlikely to encounter such situations unless they become personally involved with locals.

Safety for Solo Women Travelers

Thailand is generally considered safe for solo women travelers. However, it is advisable to take standard precautions such as avoiding poorly lit areas at night, not accepting drinks from strangers, and staying in reputable accommodations. Solo women should also be cautious when interacting with strangers and avoid overly secluded places.

Walking Around at Night

Walking around at night in Thailand can be relatively safe in well-populated and well-lit areas, especially in cities like Bangkok, Chiang Mai, and Phuket. However, it is best to avoid walking alone in isolated areas or unfamiliar neighborhoods after dark. Using reputable transportation options like registered taxis or ride-hailing services is recommended.

Scamming

Scams targeting tourists are quite common in Thailand. Common scams include tuk-tuk drivers overcharging, gem scams, and fake travel agencies. It is advisable to book activities through trusted sources, agree on prices beforehand, and be wary of deals that seem too good to be true. Always verify the authenticity of services and be cautious when approached by overly friendly strangers offering unsolicited help or deals.

By being aware of these differences and taking appropriate precautions, travelers from Sri Lanka can enjoy a safe and memorable visit to Thailand.

FOOD CHOICES IN THAILAND FOR SRI LANKAN CITIZENS

Both Thailand and Sri Lanka boast rich culinary traditions that emphasize bold flavors, aromatic spices, and a harmonious balance of sweet, sour, salty, and spicy elements. Travelers from Sri Lanka will find many familiar ingredients and cooking techniques in Thai cuisine, making it an exciting yet approachable culinary adventure.

In Thai cuisine, rice is a staple just as it is in Sri Lanka. You’ll find a variety of rice dishes such as Khao Pad (fried rice) and Khao Niew (sticky rice), which can be enjoyed with savory curries or grilled meats. Similar to Sri Lankan curries, Thai curries like Green Curry (Gaeng Keow Wan), Red Curry (Gaeng Daeng), and Massaman Curry are rich and flavorful, often featuring coconut milk, a key ingredient in both cuisines.

For those who enjoy spicy food, Thai cuisine offers an array of dishes that will tantalize your taste buds. Som Tum (Green Papaya Salad) combines the heat of chilies with the crunch of green papaya and the tang of lime juice, reminiscent of the zesty salads found in Sri Lanka. Tom Yum Goong, a hot and sour shrimp soup, offers a complexity of flavors that you might find akin to Sri Lankan seafood soups.

Street food is another commonality between the two countries. In Thailand, street vendors serve up delicious treats such as Satay (grilled skewers), Pad Thai (stir-fried noodles), and Mango Sticky Rice, which are both affordable and mouth-watering. Much like in Sri Lanka, these street foods are a great way to experience local flavors.

Seafood lovers will feel right at home with Thai dishes like Pla Pao (grilled fish) and Hoi Tod (crispy oyster omelet). These dishes highlight the fresh seafood available in Thailand, much like the coastal cuisine of Sri Lanka.

Lastly, don’t miss out on trying some unique Thai desserts. While Sri Lankan sweets often feature jaggery and coconut, Thai desserts like Khanom Buang (crispy pancakes) and Thong Yip (sweet egg yolk cups) offer a delightful contrast with their use of ingredients like mung beans, pandan leaves, and palm sugar.

Overall, travelers from Sri Lanka will find both comfort and excitement in exploring Thailand’s diverse and flavorful cuisine.

CULTURAL DIFFERENCES BETWEEN THAILAND AND SRI LANKA

Cultural Differences and Making Friends

Travelers from Sri Lanka to Thailand will find that making friends in Thailand often involves a more reserved and indirect approach. Thais are generally polite and avoid confrontation. Smiling is a common way to show friendliness and ease tension. When meeting someone for the first time, a traditional Thai greeting called the “wai” (a slight bow with palms pressed together) is customary. Unlike in Sri Lanka, where directness might be appreciated, Thais prefer subtlety and indirect communication.

What to Do

 • Respect Hierarchy: Thai society is hierarchical. Show respect to elders and those in higher social or professional positions.
 • Dress Modestly: Especially when visiting temples or religious sites, ensure your shoulders and knees are covered.
 • Use Both Hands: When giving or receiving something, use both hands as a sign of respect.
 • Remove Shoes: Always take off your shoes before entering someone’s home or a temple.

What Not to Do

 • Avoid Touching: Thais consider the head sacred and the feet dirty. Avoid touching someone’s head and pointing your feet at people or religious objects.
 • Public Displays of Affection: These are frowned upon in Thailand, so keep affection private.
 • Losing Temper: Raising your voice or showing anger is seen as losing face and is highly discouraged.

Habits to Leave Behind

 • Direct Confrontation: Unlike Sri Lankans who might be more direct, Thais prefer to avoid direct confrontation and maintain harmony.
 • Casual Dress in Temples: Avoid wearing casual or revealing clothing when visiting religious sites.
 • Public Criticism: Publicly criticizing someone can cause them to “lose face,” which is considered very disrespectful.

Deportment and Respect

 • Public Transport Etiquette: On public transport, offer your seat to monks, elderly people, and pregnant women. Keep conversations quiet and avoid loud phone calls.
 • Respect Religious Places: When visiting temples, dress modestly, speak softly, and never climb on statues or sacred objects.

Losing and Gaining Face

In Thai culture, “face” refers to a person’s reputation, dignity, and social standing. “Losing face” can occur through public embarrassment, criticism, or failure, while “gaining face” happens through achievements, compliments, and respectful behavior. Maintaining face is crucial; hence, Thais often go out of their way to avoid confrontations and preserve harmony. Always be mindful of how your actions might affect others’ dignity and social standing.

By understanding and respecting these cultural nuances, travelers from Sri Lanka can have a more enriching and harmonious experience in Thailand.

TECH, TRANSPORT AND MONEY FOR SRI LANKAN PEOPLE IN THAILAND

Bringing Phone from Sri Lanka Ensure your phone is unlocked for international use. Most modern smartphones will work seamlessly in Thailand, but it’s a good idea to check with your carrier in Sri Lanka to confirm compatibility.

Internet Availability Thailand offers excellent internet coverage, particularly in urban areas. You can purchase a local SIM card at the airport or local convenience stores. Major providers include AIS, DTAC, and TrueMove H, offering affordable prepaid plans with good data packages.

Dominant Messaging Apps LINE is the most popular messaging app in Thailand, widely used for both personal and business communication. WhatsApp and Facebook Messenger are also commonly used.

Must-Download Apps Before Arrival

 • LINE: For communication.
 • Google Maps: Essential for navigation.
 • Grab: For ride-hailing and food delivery.
 • Foodpanda: Popular for food delivery.
 • Klook: For booking activities and attractions.

Currency The official currency is the Thai Baht (THB). It’s advisable to exchange some currency before arrival or use ATMs in Thailand for better rates.

ATM Use ATMs are widely available and accept international cards. Be aware of the withdrawal fee (usually around 200 THB). Inform your bank about your travel plans to avoid any issues with card usage.

Taxi Apps Grab is the most reliable ride-hailing app in Thailand. It offers various services, including taxis, private cars, and motorbike taxis.

Food Delivery Foodpanda and GrabFood are the leading food delivery apps. They offer a wide range of cuisines and are user-friendly.

Credit Cards Credit cards are widely accepted in hotels, restaurants, and shopping malls. However, small shops and street vendors may require cash. Visa and MasterCard are the most commonly accepted.

Shopping Thailand is a shopper’s paradise with options ranging from luxury malls like Siam Paragon and CentralWorld to local markets like Chatuchak Weekend Market. Bargaining is common in markets but not in malls.

Trains The BTS Skytrain and MRT are efficient for getting around Bangkok. For intercity travel, the State Railway of Thailand operates trains connecting major cities. Booking in advance is recommended for long-distance journeys.

Local Buses Local buses are an affordable way to travel but can be confusing for non-Thai speakers. The BMTA operates Bangkok’s bus network. Apps like ViaBus can help navigate the bus routes.

DATING, LOVE, RELATIONSHIPS FOR SRI LANKAN MEN IN THAILAND

Acceptance of Men from Sri Lanka

Thai society is generally welcoming and tolerant of foreigners, including men from Sri Lanka. However, individual experiences can vary based on personal interactions. Being respectful and understanding of Thai customs and traditions will go a long way in building positive relationships.

Funny Ways to Tell Women You Are from Sri Lanka

Humor can be a great icebreaker. You might say something like, “Do you know where the best tea in the world comes from? Hint: It’s where I’m from!” or “I’m from the land of spicy food and beautiful beaches – Sri Lanka!”

Which Dating Apps to Use

Popular dating apps in Thailand include Tinder, Bumble, and ThaiFriendly. These platforms have a large user base and are widely used by both locals and expatriates.

Good Opening Lines to Use with Thai Women on the Apps

 • “Hi! I noticed we both love [common interest]. What’s your favorite thing about it?”
 • “Hello! Your profile caught my eye. Do you have any recommendations for a newcomer in Thailand?”
 • “Sawadee krub! (Hello in Thai) How’s your day going?”

Teaching Thai Women About Sri Lankan Culture

Share interesting facts about Sri Lanka, such as its rich history, beautiful landscapes, and famous cuisine. You could say, “Did you know Sri Lanka is known as the ‘Pearl of the Indian Ocean’?” or “Have you ever tried Sri Lankan food? It’s a delicious mix of spices and flavors.”

Dressing and Personal Hygiene

Thai people appreciate cleanliness and good grooming. Dress neatly in casual or smart-casual attire. Avoid overly revealing clothes and maintain good personal hygiene, as this reflects respect for yourself and others.

Examples of Red Flags You Should Watch For

 • If someone asks for money early in the relationship.
 • If they avoid meeting in person after chatting for a long time.
 • If their stories or background details frequently change.

Examples of Scams on Dating Apps

 • Catfishing: Fake profiles using someone else’s photos.
 • Financial scams: Asking for money for emergencies or travel expenses.
 • Romance scams: Building emotional connections quickly to exploit trust.

Major Difference in Dating Between Sri Lanka and Thailand

In Thailand, dating can be more casual and less formal compared to Sri Lanka. Public displays of affection are more accepted, but still moderate. Thai culture places a high value on family approval and respect for elders.

Major Differences Between Thai Women and Sri Lankan Women

Thai women may be more open to casual dating and less conservative than Sri Lankan women. However, family values and respect for traditions are important in both cultures. Thai women often prioritize politeness and humility.

Popular First Date Activities

 • Visiting a night market or street food market.
 • Exploring a temple or cultural site.
 • Going to a cafe or restaurant.
 • Taking a walk in a park or along the beach.

Red Light Districts

Thailand is known for its red-light districts, such as Patpong in Bangkok, Walking Street in Pattaya, and Bangla Road in Phuket. These areas are known for nightlife and adult entertainment but are not ideal for genuine romantic connections.

Prostitution on Dating Apps

Be cautious of profiles that seem too forward or suggestive. Some individuals may use dating apps to solicit paid companionship. If someone quickly shifts the conversation to financial transactions, it’s best to disengage.

10 Places to Meet Thai Women Outside of Dating Apps

 1. Cafes: Coffee shops are popular social spots.
 2. Universities: Attending events or lectures.
 3. Shopping Malls: Common social hubs.
 4. Parks: Public parks like Lumpini Park in Bangkok.
 5. Cultural Events: Festivals, concerts, and exhibitions.
 6. Gyms: Fitness centers and yoga classes.
 7. Language Exchange Meetups: Groups for practicing languages.
 8. Cooking Classes: Learn Thai cuisine together.
 9. Volunteer Organizations: Community service activities.
 10. Night Markets: Socializing over street food and shopping.

By understanding these aspects, Sri Lankan men can navigate the dating scene in Thailand more effectively and respectfully.

EXTENDING VISA INSTRUCTIONS FOR SRI LANKAN CITIZENS IN THAILAND

Practical Guide to Extending a Thai Tourist Visa or Visa Exemption for Sri Lankan Passport Holders

Extending your stay in Thailand as a Sri Lankan passport holder, whether you initially entered on a tourist visa or a visa exemption, involves a straightforward process. Here’s a step-by-step guide to help you through it:

1. Prepare Required Documents

 • Passport: Ensure your passport is valid for at least 6 months beyond your intended stay.
 • TM.7 Form: The visa extension application form. You can download it online or obtain it at the immigration office.
 • Passport-Sized Photos: Two recent photos (4x6 cm).
 • Proof of Financial Means: Bank statements or cash showing you have sufficient funds (typically 20,000 THB per person or 40,000 THB per family).
 • Proof of Accommodation: Hotel bookings or a letter from your host if staying with friends or family.

2. Visit the Immigration Office

 • Locate the nearest Thai Immigration Office. Major offices are in Bangkok, Chiang Mai, Phuket, and Pattaya.
 • Arrive early to avoid long queues.

3. Submit Your Application

 • Complete the TM.7 form with accurate details.
 • Attach your passport-sized photos to the form.
 • Submit your passport, TM.7 form, and all supporting documents to the immigration officer.
 • Pay the extension fee of 1,900 THB.

4. Undergo an Interview (if required)

 • Some applicants may be asked a few questions about their stay and plans in Thailand.

5. Receive Your Extension

 • If approved, your passport will be stamped with the new extended date.
 • Typically, extensions are granted for an additional 30 days.

Tips for a Smooth Process:

 • Dress Appropriately: Business casual attire is recommended as it shows respect.
 • Be Polite and Patient: Thai immigration offices can be busy; patience and politeness go a long way.
 • Check Office Hours: Immigration offices are usually open from 8:30 AM to 4:30 PM, Monday to Friday, but it’s best to verify beforehand.

Special Considerations:

 • Overstay Penalties: Overstaying your visa can result in fines or even deportation. Ensure you apply for an extension before your current visa or exemption period expires.
 • Multiple Extensions: While generally only one extension is granted per entry, you may be able to apply for further extensions in exceptional cases by providing additional documentation and justification.

By following these steps and ensuring you have all necessary documents ready, you can efficiently extend your stay in Thailand and continue enjoying your visit without any legal issues. Safe travels!

ආයුබෝවන්! තායි කෘ සමඟ අපූරු තායිලන්ත චාරිකාවක් ඔබට ලබා ගන්න. වීසා, සංස්කෘතික විස්තර, නවාතැන්, චාරිකා, පරිවර්තන සහ පුද්ගලික චාරිකා මගපෙන්වීම සඳහා අප සූදානම්. අප සමඟ සුපිරි තායි විස්මිත කඳවුරු, වෙරළ, හා ප‍්‍රසිද්ධ විහාර සංචාර කර නැරඹී, 'ayubowan' (hello) සහ 'istuti' (thank you) වැනි තායි වචන ඉගෙන ගන්න. Thai Kru සමඟ, සැබෑ තායි අත්දැකීමක්!