Thailand visa requirements  |  Thailand

"ข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าของไทยสำหรับพลเมืองไทย"

Updated 22 days ago at Sat, Jun 01, 2024
Visas  |  Requirements  |  Demographics  |  Crime  |  Food  |  Culture  |  Fundamentals  |  Relationships  |  Visa Extension

VISAS FOR THAI CITIZENS

  Visa Duration

60 Day Visa Exemption is NOT available for Thai citizens

60
30 days Extension

15 Day Visa on Arrival is NOT available for Thai citizens

15 days
no Extension

Tourist Visa is Available for Thailand

60 days
30 days Extension

Destination Thailand Visa is Available for Thailand

6 months
6 months Extension

Retirement Visa is Available for Thailand

1 year
1 year Extension

Retirement Visa 10 Year is Available for Thailand

5 year
5 year Extension

Education Visa is Available for Thailand

varied
varied Extension

Business/Work Visa is Available for Thailand

1 year
1 year Extension

Marriage Visa is Available for Thailand

1 year
1 year Extension

Family Visa is Available for Thailand

3 Months - 1 Year
varied Extension

Privilege/Elite Visa is Available for Thailand

5/10/20 years
varied Extension

LTR Visa is Available for Thailand

5 years
5 years Extension

VISAS REQUIREMENTS FOR THAI CITIZENS

DIFFERENCES BETWEEN THAILAND AND THAILAND

Population

Thailand has a population of approximately 70 million people. The population density varies significantly between urban and rural areas, with major cities like Bangkok being heavily populated.

Size of Country

Thailand covers an area of about 513,120 square kilometers, making it the 50th largest country in the world by total area.

Ethnicity

The majority of Thailand’s population is ethnically Thai, accounting for around 95% of the population. Other significant ethnic groups include Chinese, Malay, and various hill tribes.

Religion

Buddhism is the dominant religion in Thailand, practiced by about 94.6% of the population. There are also small communities of Muslims (4.3%), Christians (1%), and other religions.

GDP

Thailand’s Gross Domestic Product (GDP) is approximately $543 billion USD as of recent estimates. The country has a mixed economy with agriculture, manufacturing, and services sectors contributing significantly.

Population Age Brackets

 • 0-14 years: 17.2%
 • 15-64 years: 70.5%
 • 65 years and over: 12.3%

Men vs Women

The gender ratio in Thailand is fairly balanced with a slight skew towards women. For every 100 females, there are approximately 97 males.

Source of Popular Types of Income

Thailand’s economy is diverse:

 • Agriculture: Major products include rice, rubber, and sugar.
 • Manufacturing: Electronics, automobiles, and textiles are key sectors.
 • Services: Tourism is a significant source of income, contributing substantially to GDP.
 • Exports: Thailand is a major exporter of goods such as electronics, vehicles, machinery, and agricultural products.

SAFETY IN THAILAND FOR THAI CITIZENS

Violent Crime

While Thailand is generally considered a safe destination, violent crime can occur, though it is relatively rare. Tourists are usually not targeted, but it is essential to stay vigilant, especially in crowded places or nightlife areas. It’s advisable to avoid confrontations and steer clear of any disputes.

Casual Crime

Petty crimes such as pickpocketing and bag-snatching are more common, particularly in tourist-heavy areas like Bangkok, Pattaya, and Phuket. Always keep your belongings secure and be cautious in crowded places. Using a money belt or anti-theft bag can be helpful.

Crimes of Passion

Crimes of passion, often involving domestic disputes or personal relationships, do occur but are usually confined to locals. Tourists are rarely involved in such incidents. However, it’s wise to be cautious in personal relationships and avoid getting entangled in local disputes.

Safety for Solo Women Travellers

Thailand is generally safe for solo women travelers, but it’s essential to take standard precautions. Avoid isolated areas after dark, be cautious when accepting drinks from strangers, and consider using reputable transportation options like metered taxis or ride-hailing apps. Trust your instincts and stay aware of your surroundings.

Walking around at Night

Walking around at night in well-lit and populated areas is generally safe. However, it’s best to avoid poorly lit or deserted areas. Stick to main roads and avoid shortcuts through alleys or parks. If you feel uncomfortable, consider taking a taxi or other safe transportation options.

Scamming

Scams targeting tourists are prevalent in Thailand. Common scams include overcharging for services, gem scams, and tuk-tuk drivers taking you to shops where they receive commissions. Always agree on prices beforehand, avoid unsolicited offers, and use reputable service providers. Be wary of anyone offering deals that seem too good to be true.

FOOD CHOICES IN THAILAND FOR THAI CITIZENS

Thailand boasts a rich culinary heritage, and travelers within the country will find both familiar and unique dishes depending on the region they visit. The key similarities across Thai cuisine include the use of fresh herbs and spices, a balance of sweet, sour, salty, and spicy flavors, and a reliance on rice or noodles as staple components.

In Central Thailand, where Bangkok is located, you’ll find classic dishes like Pad Thai (stir-fried noodles with shrimp), Tom Yum Goong (spicy shrimp soup), and Som Tum (green papaya salad). These dishes often feature a harmonious blend of flavors and are widely loved across the country.

Traveling to Northern Thailand, you’ll encounter specialties such as Khao Soi (a coconut curry noodle soup with crispy noodles on top) and Sai Oua (Northern Thai sausage). The cuisine here often incorporates local herbs and a milder spice level compared to other regions.

In Northeastern Thailand, or Isaan, the food is known for its bold flavors and use of sticky rice. Signature dishes include Larb (a spicy minced meat salad) and Som Tum Thai (a variation of green papaya salad with fermented fish sauce). The region is also famous for its grilled meats, such as Gai Yang (grilled chicken).

Southern Thailand is renowned for its seafood and rich, coconut-based curries. Dishes like Gaeng Som (sour curry) and Gaeng Tai Pla (fish kidney curry) are unique to this region. The food here tends to be spicier and more intensely flavored due to the liberal use of fresh turmeric and chilies.

Throughout Thailand, street food is ubiquitous and offers an array of quick bites like Satay (grilled meat skewers), Kanom Krok (coconut pancakes), and various types of noodles. Each region’s street food scene reflects its local ingredients and culinary traditions, providing travelers with an authentic taste of Thai culture no matter where they go.

CULTURAL DIFFERENCES BETWEEN THAILAND AND THAILAND

Making Friends

In Thailand, making friends often involves showing genuine interest and respect for others. Thais value politeness and humility. A traditional Thai greeting, the wai, involves placing your palms together in a prayer-like gesture and bowing slightly. This is a sign of respect and is commonly used when meeting someone for the first time. Smiling is also an essential part of Thai culture; it can help break the ice and make interactions more pleasant.

What to Do

Respect the King and Royal Family: Thais have deep respect for their monarchy, and any negative comments about the King or Royal Family are not tolerated.

Dress Modestly: When visiting temples or other religious sites, dress conservatively. Shoulders and knees should be covered. In general, dressing modestly is appreciated in everyday life as well.

Remove Shoes: It is customary to remove your shoes before entering homes, temples, and some shops. Look for signs or follow the locals’ lead.

What Not to Do

Do Not Touch the Head: The head is considered the most sacred part of the body in Thai culture. Avoid touching someone’s head, even in a friendly manner.

Avoid Pointing Feet: Pointing your feet at people or religious objects is considered disrespectful. When sitting, try to tuck your feet away or sit cross-legged.

Public Displays of Affection: While holding hands is generally acceptable, more intimate gestures like kissing or hugging in public are frowned upon.

Habits Not to Bring from Thailand to Thailand

Loud Behavior: Thais appreciate calm and composed behavior. Loud talking or boisterous actions can be seen as rude.

Impatience: Patience is a virtue in Thailand. Whether you are waiting in line or dealing with service staff, maintaining a calm demeanor is essential.

Deportment and Respect

Respect Elders: Thais have a deep respect for their elders. Always address older people with polite language and offer them seats on public transport.

Use of Titles: Using titles like “Khun” before someone’s name is a sign of respect and politeness.

Touching

As mentioned earlier, avoid touching people’s heads and be mindful of your feet. Handshakes are becoming more common but are still less frequent than the wai.

Religious Places

When visiting temples, dress conservatively and behave respectfully. Avoid loud conversations and follow any specific rules posted at the entrance. Photography may be restricted in certain areas, so always ask for permission.

Public Presentation of Oneself

Thais place high value on cleanliness and neatness. Dressing well and maintaining personal hygiene are important aspects of public presentation.

Behavior on Public Transport

Public transport etiquette includes giving up seats for monks, elderly people, pregnant women, and those with disabilities. Keep conversations quiet and avoid eating or drinking on public transport.

Losing and Gaining Face

In Thai culture, “losing face” refers to being embarrassed or humiliated in public, which can damage one’s social standing. Criticizing someone openly or causing a scene can lead to losing face. On the other hand, “gaining face” involves actions that increase one’s respect and honor within the community. This can be achieved through polite behavior, showing respect to others, and fulfilling social obligations gracefully.

TECH, TRANSPORT AND MONEY FOR THAI PEOPLE IN THAILAND

Bringing Phone from Thailand

Travelers from Thailand can bring their phones without any issues. Ensure your phone is unlocked and compatible with GSM networks to use local SIM cards.

Internet Availability

Internet is widely available in Thailand. Free Wi-Fi can be found in many cafes, hotels, and public places. For broader coverage, consider purchasing a local SIM card with a data plan from providers like AIS, Dtac, or TrueMove.

Dominant Messaging Apps

The most popular messaging apps in Thailand are Line and WhatsApp. Line is particularly dominant, used for both personal and business communications.

Must-Download Apps Before Arrival

 • Line: For messaging and local communication.
 • Google Maps: For navigation.
 • Grab: For taxi and food delivery services.
 • Klook: For booking activities and tours.
 • Airbnb/Agoda: For accommodation bookings.

Currency

The official currency is the Thai Baht (THB). It’s advisable to carry some cash for small purchases, though cards are widely accepted.

ATM Use

ATMs are plentiful in urban areas and accept international cards. Be aware that Thai ATMs often charge a withdrawal fee for foreign cards, typically around 200 THB per transaction.

Taxi Apps

Grab is the most reliable taxi app in Thailand. It offers various services including GrabCar, GrabBike, and GrabTaxi.

Food Delivery

GrabFood and Foodpanda are the leading food delivery apps. They offer a wide range of restaurant options and are very user-friendly.

Credit Cards

Credit cards are widely accepted in hotels, restaurants, and shopping malls. Visa and MasterCard are the most commonly accepted, though some places may also accept American Express.

Shopping

Thailand offers a wide range of shopping experiences from street markets to high-end malls. Popular spots include Chatuchak Weekend Market, Siam Paragon, and MBK Center.

Trains

The State Railway of Thailand operates an extensive rail network. The BTS Skytrain and MRT subway are efficient for getting around Bangkok. Booking tickets in advance is recommended for long-distance travel.

Local Buses

Local buses are an affordable way to travel but can be confusing for non-locals due to the lack of English signage. The Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) operates the city buses in Bangkok.

DATING, LOVE, RELATIONSHIPS FOR THAI MEN IN THAILAND

Acceptance of Men from Thailand

Thai men are generally well-accepted within their own country, and cultural norms often encourage respect and politeness in social interactions. However, individual experiences may vary depending on personal traits and social circles.

Funny Ways to Tell Women You Are from Thailand

 1. “I’m from the land of smiles, but I promise my jokes are just as good as my Pad Thai!”
 2. “Guess what? I come with a lifetime supply of Thai food recipes!”
 3. “I’m from Thailand, where even the elephants know how to dance!”

Which Dating Apps to Use

 1. Tinder: Widely used in Thailand for both casual and serious relationships.
 2. Badoo: Popular for meeting new people and dating.
 3. ThaiFriendly: Specifically designed for meeting Thai singles.
 4. Coffee Meets Bagel: Good for finding more serious relationships.

Good Opening Lines to Use with Thai Women on the Apps

 1. “Sawadee krub! How’s your day going?”
 2. “What’s your favorite place to visit in Thailand?”
 3. “Do you prefer street food or a fancy restaurant?”
 4. “I see you love [insert hobby]; what got you into it?”

Teaching Thai Women About Thai Culture

While it may seem redundant to teach Thai women about Thai culture, sharing personal stories and regional traditions can be a great way to connect. For example, talk about local festivals, family customs, or unique regional dishes that they might not be familiar with.

Dressing and Personal Hygiene

Thai culture places a high value on cleanliness and neat appearance. Dress smartly but comfortably, and always maintain good personal hygiene. Avoid overly casual attire like flip-flops and tank tops unless you’re at the beach.

Examples of Red Flags You Should Watch For

 1. Inconsistent Stories: If her stories about her life don’t add up, be cautious.
 2. Financial Requests: Asking for money early on is a major red flag.
 3. Overly Eager: If she’s pushing too hard for a relationship too quickly, it might be suspicious.
 4. Secretive Behavior: If she avoids answering basic questions about herself, take note.

Examples of Scams on Dating Apps

 1. Money Requests: Scammers often ask for money for emergencies or travel expenses.
 2. Fake Profiles: Some profiles use stolen pictures and fake information.
 3. Investment Scams: Be wary if someone tries to get you involved in a business or investment opportunity.
 4. Phishing Links: Avoid clicking on suspicious links sent via chat.

Major Difference in Dating Between Thailand and Thailand

Given that this is a guide for Thai men dating Thai women within Thailand, the cultural norms would be the same. However, individual experiences can vary based on regional differences within the country.

Major Differences Between Thai Women and Thai Women

There are no differences between Thai women and Thai women as they are the same demographic group. However, personal backgrounds such as urban vs. rural upbringing can influence their perspectives and expectations.

Popular First Date Activities

 1. Dining Out: Enjoying a meal at a nice restaurant or trying street food.
 2. Café Hopping: Visiting trendy cafes for coffee and desserts.
 3. Temple Visits: Exploring beautiful temples together.
 4. Night Markets: Walking around night markets and trying different snacks.
 5. Movie Night: Watching a film at a cinema.

Red Light Districts

Famous red light districts in Thailand include Patpong in Bangkok, Walking Street in Pattaya, and Bangla Road in Phuket. These areas are known for nightlife and adult entertainment but are not suitable for looking for meaningful relationships.

Prostitution on Dating Apps

Prostitution can sometimes be disguised on dating apps, so be cautious if someone seems overly suggestive or quick to arrange private meetings without getting to know you first.

10 Places to Meet Thai Women Outside of Dating Apps

 1. University Campuses: Attend public lectures or events.
 2. Cafés and Coffee Shops: Great places to strike up a conversation.
 3. Shopping Malls: Many social activities happen here.
 4. Night Markets: Casual and fun environment to meet people.
 5. Temples: Cultural and community events.
 6. Parks: Join group activities like yoga or jogging clubs.
 7. Gyms and Fitness Centers: Meet like-minded fitness enthusiasts.
 8. Language Exchange Events: Practice languages and meet new people.
 9. Cooking Classes: Learn new recipes while making friends.
 10. Social Clubs or Groups: Join clubs that focus on hobbies you enjoy.

EXTENDING VISA INSTRUCTIONS FOR THAI CITIZENS IN THAILAND

Practical Guide to Extending a Thai Tourist Visa or Visa Exemption

Extending your stay in Thailand as a tourist can be a straightforward process if you follow the correct steps. Here’s a practical guide on how to extend your Thai tourist visa or visa exemption:

Step 1: Prepare Required Documents

Before heading to the immigration office, ensure you have the following documents ready:

 • Passport: Your passport with at least 6 months validity and the current visa or visa exemption stamp.
 • TM.7 Form: The application form for extension of stay. This can be downloaded from the Thai Immigration website or obtained at the immigration office.
 • Passport-sized Photo: A recent 4x6 cm photo.
 • Photocopies: Copies of your passport’s main page, visa page, and arrival/departure card (TM.6).
 • Fee: The extension fee is typically 1,900 THB, which should be paid in cash.

Step 2: Visit the Immigration Office

Locate the nearest immigration office. Major cities like Bangkok, Chiang Mai, and Phuket have dedicated immigration offices. Arrive early to avoid long queues.

Step 3: Submit Your Application

Upon arrival:

 1. Collect a queue number if required.
 2. Submit your completed TM.7 form along with your passport, photo, photocopies, and the fee to the immigration officer.
 3. The officer may ask you some standard questions regarding your stay.

Step 4: Wait for Processing

Processing times can vary but typically take a few hours. You may be asked to wait at the office or return later in the day.

Step 5: Receive Your Extension

Once approved, your passport will be stamped with the new extension date. Double-check the date to ensure it is correct.

Important Tips:

 • Dress Appropriately: Wear respectful attire as a sign of respect towards Thai officials.
 • Be Polite: Maintain a courteous demeanor when interacting with immigration officers.
 • Plan Ahead: Aim to apply for an extension at least a week before your current visa or exemption period expires.
 • Multiple Extensions: Be aware that while extensions are generally granted, repeated extensions may be scrutinized more closely.

By following these steps, you can successfully extend your stay in Thailand and continue enjoying all that this beautiful country has to offer.

พบกับประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยแบบสุดพิเศษกับ Thai Kru ค่ะ! ไม่ว่าจะหาวีซ่า, ที่พัก, หรือต้องการมัคคุเทศก์ส่วนตัว เราพร้อมให้บริการครบวงจร เข้าใจง่ายด้วยการแปลภาษาให้เป็นเรื่องสบายๆ จัดทัวร์ตามวัฒนธรรมไทยแท้ๆ ให้คุณได้สัมผัสถึงความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง มาเที่ยวกับเราสิคะ จะได้รู้ว่าเที่ยวไทยมันส์ขนาดไหน!